W ramach naszych witryn stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, dostosowując serwis do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuję

polityka prywatności

Administrator strony www.fitness.pl (dalej „Fitness.pl”) jako jeden ze swoich głównych priorytetów stawia prawo użytkowników do ochrony swojej prywatności w pełnym zakresie przewidzianym obowiązującym prawem.

Niniejszy dokument służyć ma temu celowi poprzez zapewnienie, aby każdy użytkownik Fitness.pl otrzymał syntetyczną informację na temat tego w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe, kto te dane przetwarza, jaki jest ich szczegółowy zakres, a także aby zapewnić użytkownika o dobrowolności przetwarzania dotyczących go danych oraz zapewnić mu pełny wgląd w ich zakres oraz możliwość ich usunięcia w każdym czasie.

Niniejszy dokument został przygotowany z uwzględnieniem w szczególności następujących aktów prawnych:
 • - Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • - Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • - Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • - Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Z uwagi na to, że użytkownicy Fitness.pl będą dzielili się na osoby, których prezentowane ogłoszenia dotyczą, jak też na takich, którzy jedynie ogłoszenia przeglądają korzystając z udostępnionej przez nas wyszukiwarki i innych rozwiązań dostarczanych na stronie, wyraźnego zakomunikowania w tym miejscu wymaga okoliczność, iż w przypadku użytkowników nie umieszczających ogłoszeń na Fitness.pl, żadna ich rejestracja nie jest przez wymagana i mogą pozostać anonimowi. Tym samym Fitness.pl będzie jedynie biernie dane dotyczące tych osób przetwarzał. W każdym także przypadku ww. rejestracja użytkownika jest całkowicie dobrowolna i zależna od samego użytkownika, który może także w dowolnym momencie zadecydować i zawnioskować o to, aby administrator Fitness.pl usunął dane, które go dotyczą w dowolnym momencie oraz zakresie.

 1. 1. Jakie dane są zbierane przez Fitness.pl?

  Dane zbierane od naszych użytkowników dzielą się na dane zbierane aktywnie oraz pasywnie. Dane zbierane aktywnie to wszystkie dane, które użytkownicy dobrowolnie podają na naszej stronie. W odróżnieniu od powyższych dane zbierane pasywnie, są to dane zbierane o użytkowniku bez jego zaangażowania, np. dane zbierane przez serwer (adres IP, typ przeglądarki, upublicznione dane o firmie użytkownika etc.) lub program do analizy zachowań klienta na stronie w przypadku jeżeli program taki jest aktualnie przez nas wykorzystywany (web analytics).

 2. 2. Rejestracja na portalu.

  Rejestracja w Fitness.pl dotyczy jedynie tych użytkowników, których oferta w tym dane są lub mają zostać umieszczone w ramach platformy Fitness.pl. Użytkownicy ci w przypadku ukończenia procesu rejestracji, w pierwszej kolejności uzyskują uprawnienie do moderowania swoich profili oraz uzupełniania danych prezentowanych jako ich oferta na stronie Fitness.pl w ramach wyszukiwarki klubów oferujących zajęcia w typie „fitness”.

  W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę prowadzonej działalności gospodarczej oraz adres tej działalności, telefon kontaktowy oraz adres e-mail, a także wybrać swój unikalny login i hasło. W ramach tego formularza należy zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o nowych usługach Fitness.pl, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fitness.pl oraz umieszczenia innych danych, które mogą zostać umieszczone na stronie.

  Administrator Fitness.pl jako administrator danych zastrzega, że w celu zachowania należytego poziomu zabezpieczenia interesów użytkowników, w szczególności związanych z przetwarzaniem ich danych, zakończenie procedury rejestracji użytkownika może zostać poprzedzone indywidualnym spotkaniem administratora oraz użytkownika celem potwierdzenia tożsamości osób aplikujących do rejestracji. Ma to na celu ograniczenie przypadków, kiedy nieupoważnione osoby mogłyby próbować bezprawnie umieścić lub zmienić dane na Fitness.pl dotyczące innych osób, w sposób szkodzący interesom Fitness.pl oraz innych użytkowników.

 3. 3. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe?

  Dane przetwarzane będą w systemie informatycznym Fitness.pl oraz wyłącznie w celu związanym z działalności portalu. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom w zakresie niezbędnym dla uzasadnionych celów marketingowych Fitness.pl. Dane przetwarzane będą także w celu umożliwienia użytkownikom zalogowanie się oraz korzystania z Fitness.pl.

 4. 4. Zmiana danych osobowych.

  Użytkownik w każdym czasie może zmienić lub usunąć swoje dane osobowe zawarte w ramach Fitness.pl. Może to nastąpić poprzez odpowiedni formularz kontaktowany lub drogą mailową poprzez wysłanie wiadomości na adresy wskazane w zakładce „Kontakt”.

 5. 5. W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

  Użytkownik rejestrowy może zmienić je własnoręcznie poprzez swój panel użytkownika. Użytkownik niezarejestrowany natomiast musi zgłosić się w tej sprawie do Administratora poprzez zakładkę „Kontakt”.

 6. 6. Wykorzystanie cookies oraz innych podobnych rozwiązań.

  Administrator otrzyma dostęp do informacji w formie plików cookies znajdujących się na urządzeniu elektronicznym, z którego korzysta użytkownik celem korzystania z Fitness.pl (w szczególności może to być komputer, tablet, telefon oraz podobne rozwiązania umożliwiającego użytkownikowi połączenie się z internetem oraz przesył danych) w przypadku jeżeli przeglądarka internetowa użytkownika udostępnia te pliki cookies.

  Wyżej wymienione pliki cookies jako dane informatyczne przechowywane są w ww. urządzeniach oraz zawierają nazwę domeny czas ich przechowywania oraz unikalny numer. Nie zostaną wykorzystane na potrzeby identyfikacji użytkownika Fitness.pl, jednak zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązania poinformować użytkowników o fakcie posługiwania się tymi plikami.

  Posługiwanie się nimi przez Fitness.pl zależy w każdym przypadku od samego użytkownika, który poprzez ustawienia swojej przeglądarki zadecyduje czy pliki te nam udostępnić. Zakres tego udostępnienia może być zmodyfikowany przez użytkownika w każdym czasie.

  Korzystanie z tych plików zapewnia nam lepszą komunikację z użytkownikiem, dostosowanie zawartości wyszukiwanych haseł do profilu użytkownika oraz jego zainteresowań, w szczególności są też użyteczne z uwagi na szybkość dotarcia przez użytkownika do informacji, których pożąda. Pliki te wykorzystywane są także do tworzenia statystyk, które pomagają nam ustalić jak najskuteczniej modyfikować i ukierunkować usługi.

  Administrator zastrzega możliwość wykorzystania zarówno plików cookies w typie „sesyjnym” (tymczasowe) jak też „stałym” (przechowywane na urządzeniu użytkownika).

  Niezależnie od powyższego rozwiązania Administrator zastrzega, że może zadecydować o posługiwaniu się w przyszłości innymi technologiami niż pliki cookies o zbliżonym działaniu.

  Przeglądarki internetowe często domyślnie zakładają przechowywanie plików cookies oraz innych podobnych rozwiązań o czym użytkownik w każdym czasie powinien pamiętać, w szczególności w sytuacji wymiany jednej przeglądarki na inną. Użytkownik w takim przypadku (zmiany przeglądarki lub pierwszego jej użycia) powinien indywidualnie dokonać zmiany takich domyślnych ustawień jeżeli mu na tym zależy.

 7. 7. Zabezpieczenie danych.

  Formularz zgłoszeniowy użytkownika oraz wszelkie dane zgłaszane w jakiejkolwiek formie przez użytkownika Administratorowi lub umieszczane przez niego w ramach Fitness.pl, a także sam proces logowania do Fitness.pl realizowany jest za pomocą bezpiecznych protokołów, które wpływają na należyte zabezpieczenie transmisji danych do oraz z Fitness.pl.

  Dane, które przechowujemy przechowywane i przetwarzane są przez Fitness.pl z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz z użyciem wszelkich dostępnych Administratorowi w danym momencie środków informatycznych, technicznych oraz organizacyjnych, w tym z wykorzystaniem najwyższej klasy sprzętu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby.

  Fitness.pl wprowadził także na użytek wewnętrzny odpowiednie regulacje, ustanawiające najwyższe normy przewidziane dla ochrony danych osobowych.

 8. 8. Komunikacja z użytkownikami.

  Użytkownicy Fitness.pl mają możliwość kontaktu mailowego z Administratorem poprzez zakładkę „Kontakt” na Fitness.pl. Dotyczy to także pytań dotyczących niniejszego dokumentu lub pytań dotyczących zasad działania Fitness.pl.

  Zarejestrowani użytkownicy (firmy) poprzez dokonanie rejestracji na Fitness.pl wyrażają zgodę, na otrzymywanie niezapowiedzianych wiadomości dotyczące działalności Fitness.pl, w tym w szczególności dokonywanych przez Administratora publikacji elektronicznych, wprowadzanych usług, produktów i rozwiązań (np. zmiany zasad prowadzenia portalu, wewnętrzne promocje).

  Z upływem czasu Administrator nie wyklucza także wprowadzenia powiadomień w drodze wiadomości e-mail lub powiadomień dokonywanych w inny sposób, w tym wprowadzenia systemu bezpłatnych powiadomień w zakresie określonym przez użytkownika podczas rejestracji.

 9. 9. Umieszczanie reklam.

  Administrator zastrzega, że w celu wyświetlania reklam podczas przeglądania Fitness.pl może posługiwać się usługami firm zewnętrznych. Firmy te mogą w zakresie dozwolonym przez prawo zbierać informacje dotyczące użytkownika czego ten powinien być świadomy w trakcie posługiwania się swoją przeglądarką internetową oraz w trakcie korzystania z Fitness.pl.

 10. 10. Ochrona wizerunku, ochrona znaków towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz oznaczeń handlowych użytkowników oraz osób trzecich.

  Administrator zastrzega, że wszelkie wizerunki osób oraz przedmiotów dostępnych na Fitness.pl nastąpiły za wcześniejszą zgodą tych osób lub właścicieli tych rzeczy oraz pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

  W przypadku prezentacji w ofercie danego użytkownika będącego firmą, wizerunków oraz innych dóbr osobistych osób trzecich w ramach wszelkiego rodzaju informacji dostępnych w ramach tej oferty, Administrator oświadcza, że użytkownik umieszcza tak rozumiane dobra osobiste osób trzecich na swoją wyłączną odpowiedzialność, jak też, że zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia takich treści w przypadku zgłoszenia uzasadnionego wniosku w tym przedmiocie przez osobę, której dobra osobiste zostały działaniem danego użytkownika naruszone.

  Administrator będzie zarządzał Fitness.pl w sposób zapewniający pełne poszanowanie praw autorskich oraz praw pokrewnych zarówno co do materiałów umieszczanych przez użytkownika i które są autorstwa tego użytkownika jak też należących do osób trzecich. Administrator zobowiązany jest reagować na każdy uzasadniony przypadek naruszenia tych praw niezwłocznie oraz przeciwdziałać naruszeniom tych praw z wykorzystaniem dostępnych mu narzędzi. Podobne zasady obowiązują użytkowników oraz Fitness.pl i samego Administratora w zakresie ochrony znaków towarowych i innych oznaczeń handlowych należących tak do użytkowników jak też do osób trzecich.

 11. 11. Zmiany polityki prywatności.

  Administrator zastrzega, że niniejszy dokument może być w każdym czasie zmieniony, jednak każdorazowo z jednoczesnym zawiadomieniem wszystkich zarejestrowanych użytkowników drogą mailową o takiej zmianie. Zmiana niniejszego dokumentu następuje z chwilą zastąpienia dotychczasowego tekstu jego nowym brzmieniem przez Administratora.

  W przypadku gdyby zmieniona Polityka Prywatności będzie mniej korzystna dla Użytkowników, zostaną oni poinformowani o tej okoliczności niezwłocznie.

 12. 12. Nazwa i adres firmy.

  Dane adresowe oraz firma Administratora znajdują się w zakładce „Kontakt” oraz dostępne są użytkownikom w każdym czasie.