W ramach naszych witryn stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, dostosowując serwis do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuję

regulamin

Platforma Fitnes.pl, która jest dostępna pod adresem www.fitness.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne ramy dla korzystania z Fitness.pl, które mają zapewnić niezakłócone oraz zgodne z prawem korzystanie z portalu.

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z brzmieniem Regulaminu oraz przyjętej Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z udostępnionych funkcjonalności portalu, w szczególności w przypadku, jeżeli Użytkownik ma zamiar zarejestrować się oraz wprowadzić ofertą swojego Klubu lub wielu Klubów do wyszukiwarki usług oferowanej przez Fitness.pl.

Poprzez przystąpienie do korzystania z Fitness.pl, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz akceptuje w całości ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DEFINICJE

 1. Administrator - zarówno właściciel Fitness.pl oraz domeny www.fitness.pl, jak też osoba upoważniona przez właściciela do moderowania i administrowania Fitness.pl w tym do kontaktowania się w jego imieniu z Użytkownikami.
 2. Fitness.pl - serwis internetowy (www) prowadzony przez Administratora w ramach domeny www.fitness.pl - będący narzędziem umożliwiającym wyszukiwanie różnego rodzaju usług w typie „fitness”, w tym poznanie ich aktualnej oferty na danym obszarze oraz poznania lokalizacji i oferty danych Klubów.
 3. Klub – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, której oferta w zakresie zajęć typu „fitness” prezentowana jest na Fitness.pl w ramach wyszukiwarki dostarczanej przez Fitness.pl. Klub może także być jednocześnie Użytkownikiem w przypadku dokonania przez niego rejestracji określonej postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Polityka Prywatności – dokument udostępniony niezależnie od niniejszego przez Administratora oraz na potrzeby Fitness.pl, zawierający zbiór zasad dotyczących w szczególności zasad przetwarzania i ochrony danych dotyczących Użytkowników, jak również określający zasady przechowywania oraz ochrony tych danych oraz określający inne wskazane w nim zagadnienia.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, który Administrator przyjął na potrzeby Fitness.pl jako zbiór ogólny zasad prowadzenia oraz funkcjonowania tego portalu.
 6. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Fitness.pl, w tym zarejestrowanego Użytkownika posiadającego konto, do którego przypisany jest jeden Klub lub więcej Klubów.

OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA PORTALU

 1. W celu prawidłowego korzystania z Fitness.pl wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzeniu wyposażonego w odpowiednią przeglądarkę internetową taką jak w szczególności:
  1. Microsoft Internet Explorer;
  2. Mozilla Fire Fox;
  3. Opera;
  4. Chrome lub podobne.
 2. Fitness.pl jest narzędziem umożliwiającym wyszukanie i zlokalizowanie różnego rodzaju Klubów oferujących usługi w typie „fitness”. Wyszukiwanie następuje poprzez wprowadzenia łącznie lub pojedynczo następujących danych:
  1. Nazwy Klubu;
  2. Nazwy organizowanych zajęć;
  3. Miasta w obrębie którego Użytkownik pragnie wyszukać zajęcia.
  4. Chrome lub podobne.
 3. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość zawężenia listy wyników poprzez wskazanie:
  1. ulicy i maksymalnej odległości Klubu od tej ulicy;
  2. określenie dnia oraz godziny zajęć;
  3. wskazanie wysokości ceny zajęć w Klubie;
  4. wskazanie karty zniżkowej posiadanej indywidualnie przez Użytkownika, umożliwiającej Użytkownikowi korzystanie z zajęć w ramach Klubów po preferencyjnych cenach takich usług.
 4. Wyniki wyszukiwania prezentowane są w formie listy wyników, przy których prezentowane są informacje określone w ust. 1 i 2 powyżej wraz z odnośnikiem do mapy przedstawiającej lokalizację danego Klubu oraz dane teleadresowa tego Klubu celem umożliwienia Użytkownikowi rezerwacji zajęć lub zapoznania się z ofertą Klubu.
 5. Użytkownik będący jednocześnie Klubem (użytkownik zarejestrowany), może w każdej chwili zgłosić lub zmienić wszelkie dane dotyczące swojego Klubu prezentowane na Fitness.pl przy użyciu dostępnego w Fitness.pl panelu użytkownika. Użytkownik wprowadzający taki wpis na Fitness.pl potwierdza w takim przypadku, że:
  1. wyraża zgodę na umieszczenie przez Fitness.pl zmienionych informacji o jego Klubie oraz udziela zgody na przetwarzanie i wykorzystanie tych danych, w tym jego danych osobowych na cele związane z działaniem Fitness.pl
  2. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych w zakresie przewidzianym Polityką Prywatności Fitness.pl;
  3. jest umocowany do złożenia oświadczeń, o których mowa powyżej w imieniu Klubu;
  4. podane przez niego informacje oraz zamieszczone materiały są prawdziwe, nie zawierają treści i elementów niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami oraz że użytkownik posiada stosowne prawa autorskie oraz inne prawa w zakresie własności intelektualne oraz prawa do posługiwania się w szczególności wizerunkiem osób przedstawionych w tych materiałach, które umożliwiają ich wykorzystanie i prezentację stosownie do zasad przyjętych na Fitness.pl oraz że prezentowanie tych treści nie naruszy praw osób trzecich;
  5. zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Fitness.pl przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, o których mowa w lit. d) powyżej na skutek wykorzystanie przez Fitness.pl przekazanych przez niego wcześniej informacji i materiałów oraz zwolni Fitness.pl od wszelkich kosztów ewentualnego postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań z tym związanych;
 6. Fitness.pl może umieszczać reklamy w ramach Fitness.pl, w tym w ramach prezentowanych Użytkownikom wyników. Na tej samej zasadzie może także umieszczać inne ogłoszenia i inne treści o charakterze marketingowym lub informacyjnym. Użytkownik poprzez przystąpienie do korzystania z Fitness.pl wyraża niniejszym zgodę na udostępnianie mu reklam w tej formie w tym także w związku z publikacją danych podanych przez Użytkownika lub aktualizacji tych danych (dotyczących Klubu). Użytkownicy nie mają wpływu na miejsce, czas oraz treść publikowania reklam, ogłoszeń oraz innych treści marketingowych publikowanych przez Administratora. Użytkownikom z tytułu opublikowania reklamy na stronie wyników prezentujących ofertę Użytkownika nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
 7. W przypadku wprowadzenia do oferty Fitness.pl sprzedaży powierzchni reklamowej w ramach Fitness.pl, Administrator opublikuje zasady sprzedaży tej powierzchni w ramach odrębnego regulaminu i poda go do wiadomości Użytkowników.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Korzystanie z Fitness.pl będzie odbywało się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, Administrator nie udziela jakiejkolwiek gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Fitness.pl:
  1. będzie przebiegało bez zakłóceń i przerw, błędów, czy też problemów innej natury, wpływających na możliwość korzystania z Fitness.pl w całości lub w części;
  2. będzie odpowiadało indywidualnym oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości Fitness.pl, czy też dokładności i zakresu prezentowanych wyników;
  3. będzie zapewniało przydatności uzyskanych wyników dla Użytkownika;
  4. nie będzie utrudnione w inny sposób z uwagi na zmianę treści oraz układu prezentowanych informacji;
  5. zapewni Użytkownikowi możliwość skorzystania z usługi w cenie wskazanej w ofercie danego Klubu. Fitness.pl w granicach możliwej staranności będzie podejmowało odpowiednie kroki celem weryfikacji aktualności przedstawionej dla Klubów oferty, nie gwarantuje jednak oraz nie ponosi jjakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że Klub taką ofertę od czasu jej opublikowania zmienił i oferta Klubu zaprezentowana przez Fitness.pl jest nieaktualna według stanu z chwili zapoznania się z nią przez Użytkownika.
 2. Baza danych w postaci zbioru danych Klubów usystematyzowanego w ramach Fitness.pl stanowi wyłączną własność Fitness.pl, a Użytkownicy nie są uprawnieni do kopiowania oraz wykorzystywania jej zarówno w całości jak też w części bez wcześniejszej zgody Administratora oraz w sposób inny niż wynikający z zasad korzystania z Fitness.pl określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Wszelkie działania skutkujące naruszenie warunków niniejszego Regulaminu mogą skutkować usunięciem konta Użytkownika oraz usunięciem oferty jego Klubu z Fitness.pl. W przypadku wszystkich Użytkowników w tym niezarejestrowanych, a którzy naruszyli powyższe ograniczenie, Fitness.pl zastrzega praw do dochodzenia odszkodowania w stosunku do takich osób na zasadach ogólnych.
 4. Informacja o umieszczeniu na Fitness.pl treści lub materiałów naruszających prawo, indywidualne prawa Fitness.pl, Użytkowników lub osób trzecich powinny być niezwłocznie przesłana przez Użytkownika, który takie treści lub materiały zaobserwował. W tym celu Użytkownik może wykorzystać formularz kontaktowy, znajdujący się w zakładce „Kontakt” w ramach Fitness.pl.
 5. Fitness.pl oraz Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Poprawność, kompletność oraz aktualność danych prezentowanych przez Użytkowników;
  2. Skutek działań jakie Użytkownik podejmie na podstawie informacji i materiałów zawartych w Fitness.pl:
  3. przerwę w funkcjonowaniu Fitness.pl, które jako funkcjonujące nieodpłatnie nie oferuje Użytkownikom żadnego konkretnego zakresu dostępności narzędzia, którym w istocie jest Fitness.pl;
 6. Celem zapewnienia korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszej Regulaminem oraz przyjętą Polityką Prywatności, Administrator ma prawo a każdym czasie:
  1. Zawiesić lub usunąć z zasobów Fitness.pl treści prezentowane przez Użytkownika wedle własnego uznania;
  2. Wyłączyć Fitness.pl na czas niezbędny dla konserwacji lub napraw funkcjonowania Fitness.pl w dowolnym momencie.
 7. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Administrator informuje, że oferty Klubów prezentowane w ramach Fitness.pl nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz stanowią jedynie poglądową informację na temat ogólnego zakresu działalności Klubów.

REJESTRACJA I KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 1. Każdy Użytkownik, który zarazem prowadzi Klub może zarejestrować się w ramach Fitness.pl.
 2. Rejestracja użytkownika polega na zgłoszeniu do Administratora chęci rejestracji oraz uzyskania dostępu do panelu Użytkownika.
 3. Zgłoszenie do Administratora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nastąpi w sposób wskazany w zakładce „Kontakt” umieszczonej na Fitness.pl.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia uzasadnionych uwag w sprawie funkcjonowania Fitness.pl, uwagi te zgłaszane będą Administratorowi na zasadach analogicznych do rejestracji opisanej powyżej.
 5. Administrator przed zarejestrowaniem każdego Użytkownika zastrzega sobie prawo do zaproszenia Użytkownika na spotkanie, które Administrator następnie zorganizuje w terminie oraz miejscu przez siebie wskazanym lub też innej formy kontaktu z Użytkownikiem, w ramach której zostanie potwierdzona tożsamość Użytkownika oraz jego upoważnienie do występowania w imieniu i na rzecz danego Klubu, z którym konto Użytkownika zostanie powiązane.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w internecie, a w szczególności włamaniami do panelu Użytkownika, przejęciem jego haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami etc.
 2. Administrator ma prawo zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. O zmianie regulaminu Administrator powiadomi wszystkich zarejestrowanych Użytkowników oraz umieści taką informację na Fitness.pl. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej wersji Regulaminu.
 3. Uzupełnienie niniejszego Regulaminu stanowi przyjęta przez Administratora oraz umieszczona na Fitness.pl Polityka Prywatności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Korzystanie z Fitness.pl będzie odbywało się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, Administrator nie udziela jakiejkolwiek gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Fitness.pl:
  1. będzie przebiegało bez zakłóceń i przerw, błędów, czy też problemów innej natury, wpływających na możliwość korzystania z Fitness.pl w całości lub w części;
  2. będzie odpowiadało indywidualnym oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości Fitness.pl, czy też dokładności i zakresu prezentowanych wyników;
  3. będzie zapewniało przydatności uzyskanych wyników dla Użytkownika;
  4. nie będzie utrudnione w inny sposób z uwagi na zmianę treści oraz układu prezentowanych informacji;
  5. zapewni Użytkownikowi możliwość skorzystania z usługi w cenie wskazanej w ofercie danego Klubu. Fitness.pl w granicach możliwej staranności będzie podejmowało odpowiednie kroki celem weryfikacji aktualności przedstawionej dla Klubów oferty, nie gwarantuje jednak oraz nie ponosi jjakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że Klub taką ofertę od czasu jej opublikowania zmienił i oferta Klubu zaprezentowana przez Fitness.pl jest nieaktualna według stanu z chwili zapoznania się z nią przez Użytkownika.
 2. Baza danych w postaci zbioru danych Klubów usystematyzowanego w ramach Fitness.pl stanowi wyłączną własność Fitness.pl, a Użytkownicy nie są uprawnieni do kopiowania oraz wykorzystywania jej zarówno w całości jak też w części bez wcześniejszej zgody Administratora oraz w sposób inny niż wynikający z zasad korzystania z Fitness.pl określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Wszelkie działania skutkujące naruszenie warunków niniejszego Regulaminu mogą skutkować usunięciem konta Użytkownika oraz usunięciem oferty jego Klubu z Fitness.pl. W przypadku wszystkich Użytkowników w tym niezarejestrowanych, a którzy naruszyli powyższe ograniczenie, Fitness.pl zastrzega praw do dochodzenia odszkodowania w stosunku do takich osób na zasadach ogólnych.
 4. Informacja o umieszczeniu na Fitness.pl treści lub materiałów naruszających prawo, indywidualne prawa Fitness.pl, Użytkowników lub osób trzecich powinny być niezwłocznie przesłana przez Użytkownika, który takie treści lub materiały zaobserwował. W tym celu Użytkownik może wykorzystać formularz kontaktowy, znajdujący się w zakładce „Kontakt” w ramach Fitness.pl.
 5. Fitness.pl oraz Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Poprawność, kompletność oraz aktualność danych prezentowanych przez Użytkowników;
  2. Skutek działań jakie Użytkownik podejmie na podstawie informacji i materiałów zawartych w Fitness.pl:
  3. przerwę w funkcjonowaniu Fitness.pl, które jako funkcjonujące nieodpłatnie nie oferuje Użytkownikom żadnego konkretnego zakresu dostępności narzędzia, którym w istocie jest Fitness.pl;
 6. Celem zapewnienia korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszej Regulaminem oraz przyjętą Polityką Prywatności, Administrator ma prawo a każdym czasie:
  1. Zawiesić lub usunąć z zasobów Fitness.pl treści prezentowane przez Użytkownika wedle własnego uznania;
  2. Wyłączyć Fitness.pl na czas niezbędny dla konserwacji lub napraw funkcjonowania Fitness.pl w dowolnym momencie.
 7. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Administrator informuje, że oferty Klubów prezentowane w ramach Fitness.pl nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz stanowią jedynie poglądową informację na temat ogólnego zakresu działalności Klubów.

REJESTRACJA I KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 1. Każdy Użytkownik, który zarazem prowadzi Klub może zarejestrować się w ramach Fitness.pl.
 2. Rejestracja użytkownika polega na zgłoszeniu do Administratora chęci rejestracji oraz uzyskania dostępu do panelu Użytkownika.
 3. Zgłoszenie do Administratora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nastąpi w sposób wskazany w zakładce „Kontakt” umieszczonej na Fitness.pl.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia uzasadnionych uwag w sprawie funkcjonowania Fitness.pl, uwagi te zgłaszane będą Administratorowi na zasadach analogicznych do rejestracji opisanej powyżej.
 5. Administrator przed zarejestrowaniem każdego Użytkownika zastrzega sobie prawo do zaproszenia Użytkownika na spotkanie, które Administrator następnie zorganizuje w terminie oraz miejscu przez siebie wskazanym lub też innej formy kontaktu z Użytkownikiem, w ramach której zostanie potwierdzona tożsamość Użytkownika oraz jego upoważnienie do występowania w imieniu i na rzecz danego Klubu, z którym konto Użytkownika zostanie powiązane.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w internecie, a w szczególności włamaniami do panelu Użytkownika, przejęciem jego haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami etc.
 2. Administrator ma prawo zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. O zmianie regulaminu Administrator powiadomi wszystkich zarejestrowanych Użytkowników oraz umieści taką informację na Fitness.pl. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej wersji Regulaminu.
 3. Uzupełnienie niniejszego Regulaminu stanowi przyjęta przez Administratora oraz umieszczona na Fitness.pl Polityka Prywatności.